Säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi: SM-Fetisisti Ryhmä ry

Kotipaikka: Helsinki

Osoite: (puheenjohtajan kotiosoite)

Rekisterinumero: 172.231

Merkitty rekisteriin: 19.12.1997

Jäljennös annettu: 11.10.2013

 1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on SM-Fetisisti Ryhmä ja kotipaikka on Helsinki.

Yhdistys voi myös käyttää virallisen nimensä ohella epävirallista lyhennettä SMFR.

 1. TOIMINNAN TARKOITUS JA LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on seksuaalisen tasavertaisuuden edistäminen Suomessa.

Toimintansa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yhteistyössä koti- ja ulkomaisten vastaavien yhdistysten kanssa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, jäsentilaisuuksia, tapaamisia, kokouksia ja muita vastaavia tilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia juhlatilaisuuksia, myyjäisiä ja arpajaisia niihin asianomaisen luvan hankittuaan.

 1. JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä luonnollinen, täysi-ikäinen henkilö, joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Yhdistyksen jäseneksi liitytään ilmoittamalla halukkuudesta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä. Kannatusjäseneksi voi liittyä luonnollinen täysi-ikäinen henkilö sekä oikeuskelpoinen yhteisö.

Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.

Kalenterivuoden jäsenmaksu erääntyy maksettavaksi tammikuun viimeisenä päivänä (31.1.). Jos jäsenmaksua ei ole suoritettu neljän (4) kuukauden kuluessa eräpäivästä, hallitus katsoo jäsenen eronneen yhdistyksestä.

Yhdistyksellä voi olla myös ainaisjäseniä. Hallitus hyväksyy ainaisjäsenet.  Ainaisjäsenen maksettua ainaisjäsenmaksun hän vapautuu siitä eteenpäin jäsenmaksun suorittamisesta.

Yhdistyksen kokouksessa voidaan valita kunniajäseneksi ansioitunut yhdistyksen jäsen. Kunniajäsen vapautetaan jäsenmaksusta.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on toiminut yhdistystä vahingoittavasti. Ennen erottamista on jäsentä varoitettava tällaisesta toiminnasta.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus pitää luetteloa jäsenistä. Jokaisen jäsenen tulee ilmoittaa nimi, kotipaikka ja muut tarpeelliset tiedot. Saadakseen jäsenpostia tulee jäsenen ilmoittaa yhteystietonsa. Jäsenrekisteri on luottamuksellinen ja jokaiseen jäsenrekisterisivuun on kirjoitettava teksti luottamuksellinen.

 1. LIITTYMIS- JA VUOSIMAKSU

Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

Ainaisjäsenmaksun suuruus on kaksitoistakertainen sen hetkisestä vuosijäsenmaksusta. Maksettuaan ainaisjäsenmaksun jäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen.

 1. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuluu puheenjohtaja sekä vähintään kaksi ja enintään viisi muuta jäsentä. Hallitukseen voidaan valita vain yhdistyksen jäseniä.

Hallituksen toimikausi on yksivuotinen.

Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään yksi hallituksen jäsen sitä vaatii. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Henkilövaalissa tasatulos ratkaistaan arvalla.

 1. YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja. Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden hallituksen jäsenille, kullekin yksin.

 1. TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

 1. KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta lähettämällä kokouskutsu jokaiselle jäsenelle sähköpostilla, kirjeellä tai tekstiviestillä ja yhdistyksen omilla nettisivuilla.

 1. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun 30. päivään mennessä ja syyskokous syys-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella, ainais- ja kunniajäsenellä äänioikeus ja yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee. Tasatulos henkilövaalissa ratkaistaan arvalla.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1.    kokouksen avaus
 2.    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3.    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4.    hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5.    esitellään toiminnantarkastuskertomus, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6.    päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7.    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1.    kokouksen avaus
 2.    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3.    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4.    hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5.    vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6.    valitaan a) hallituksen puheenjohtaja b) hallituksen muut jäsenet
 7.    valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varajäsenet
 8.    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 1. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat purkamisesta päättävän kokouksen esittämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

Helsinki, 27.11.2012

Jaa