Mitä on BDSM?

BDSM-lyhenne muodostuu englanninkielisistä sanoista bondage, discipline, dominance and submission sekä sadism & masochism. BDSM on sateenvarjotermi ja määritelmä fyysistä kontrollointia, psykologista voimankäyttöä ja/tai kipua sisältävälle seksuaaliselle toiminnalle, mihin sisältyy tyypillisesti osatekijöitä sitomisesta, kurinpidosta, alistamisesta ja alistumisesta sekä sadismista ja masokismista.


Vaikka BDSM:ään liittyy myös seksuaalista toimintaa, sen harjoittamiseen ei tarvitse aina liittyä seksiä. Esimerkiksi piiskaamista voidaan harrastaa ilman seksiä, mutta vastaavasti myös piiskaus voi olla osa seksiaktia. Eri aktiviteettien yhdistäminen mahdollistaa lähes rajattomien variaatioiden harjoittamisen osapuolista ja heidän mielenkiinnon kohteistaan riippuen.

Joidenkin aktien henkiset mielikuvat tai tunnesävyiset oheismerkitykset voivat olla paljon kiihottavampia kuin jokin erityinen seksiin johtava toimi. Henkinen mielikuva esimerkiksi toisesta osapuolesta fetish-vaatetuksessa tai valtasuhteesta ja D/s-asetelmasta voivat olla seksuaalista mielihyvää tuottava asia ilman seksiä.

Dominoivan henkilön psykologinen voimankäyttö sanavalinnoilla tai kiusoittelevalla/paljastavalla pukeutumisella voivat myöskin ilman seksin harrastamista tuoda valtapeliin seksuaalista kiihotusta tuottavan tunnesävyisen oheismerkityksen, minkä lisäksi se voi olla myös osa seksiin johtavaa sessiota.

BDSM ei ole vain seksiä. Se on myös kunnioitusta, suostumusta, rakkautta, rehellisyyttä, itseilmaisua, kommunikaatiota ja hyväksyntää.

BDSM ei ole ainoastaan vain esimerkiksi pelkkää D/s:ää. Kinkyilyä voi harjoittaa niin monella osa-alueella juuri sellaisessa laajuudessa kuin itse haluaa. BDSM:n harjoittaminen ei lokeroi henkilöä mihinkään tiettyyn rooliin automaattisesti.

Millainen henkilö on tyypillinen kinky?

Hän on tavallinen ihminen. BDSM:stä kiinnostunutta ja sitä harjoittavasta henkilöstä käytetään skenessä nimitystä kinky. Ja joskus käytetään myös sanaa kinksteri. Tiettyjä kinksterin ominaispiirteitä tai ominaisuuksia ei ole. Jokainen on yksilö. Jokainen saa olla kiinnostunut juuri itseään kiinnostavista asioista. BDSM:n harjoittaminen ei edellytä, että pitäisi olla juuri oikeanlainen tai tietynlainen henkilö.


Kinkypiireissä on ihmisiä laidasta laitaan: dominoita, alistuvia, bondage-harrastajia, fetisistejä, crossdressaajia, yhdistysaktiiveja, swingaajia jne. kaikista ammatti- ja ikäryhmistä 18-vuotiaista yli 70-vuotiaisiin. Kinkyydelle ei ole mitään ikähaarukkaa tai aikaikkunaa, joissa kinkyilyä harrastetaan. Kinkyys ei näy ulospäin, etkä voi koskaan tietää, että onko kohtaamasi ihminen kiinnostunut BDSM:stä.


Kaikki eivät kaikesta tykkää pätee myös BDSM:ssä. BDSM:n harjoittajista ei voida yleistää, että jokainen esimerkiksi tykkäisi piiskauksesta tai fetissipukeutumisesta. Kullakin yksilöllä on omat mieltymyksensä ja kiinnostuksen kohteensa. Se mikä kiinnostaa toista, ei välttämättä kiinnosta toista.

Mitä muuta BDSM on?

Kinkyily voi olla myös osa sosiaalisuutta samanhenkisten ystävien seurassa tai itsensä toteuttamista seksipositiivisessa ympäristössä. Ympäri vuoden järjestetään kaikenlaista tekemistä alkaen kävelylenkeistä, elokuvailloista, miiteistä ja kokoontumisista yhdistysten järjestämiin bileisiin.


Joillekin BDSM on isompi osa elämää kuin toisille. Toiset toteuttavat sitä vain toisinaan, jotkut säännöllisemmin, ja joillekin sen ympärille on rakentunut työ.

BDSM-tasot

BDSM:ää on mahdollista harjoittaa monella eri tasolla. Toiselle sopii kevyemmät jutut, kun toinen tykkää erittäin rajuista leikeistä. Yhtä oikeaa tapaa harjoittaa BDSM:ää ei ole. Kevyt bondage ja spanking makuuhuoneessa on BDSM:n harjoittamista samalla tavoin kuin täysimääräinen orjasuhde tai yleisemmin harjoitettava D/s- tai sessiosuhde.

Kevyellä tasolla ei ole välttämätöntä hankkia syvempää tietämystä tai osaamista aktiviteettien harjoittamiseksi, kun taas harrastajatasolla esimerkiksi sessiosuhteessa täytyy olla riittävä perusosaaminen ja -tietämys aiheesta. Rajulla tasolla harrastaminen ei ole mahdollista ilman syvää tietämystä ja osaamista, koska isojen riskien takia vahingon sattuessa mahdollisuus vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan on korkea.

Turvallisuus

Turvallisuus on aina tärkein huomioitava asia BDSM-aktiviteeteissa yleisen BDSM-etiikan SSC-periaatteen (ks. SSC) mukaisesti. Riskialttiimpia aktiviteetteja varten on olemassa RACK-metodi: sillä ilmaistaan halukkuus harjoittaa niitä turvallisesti ja yhteisymmärryksessä. Ennen BDSM:n harjoittamista on tärkeää perehtyä harjoitettavaan aktiviteettiin; sessiointi ilman asiaan perehtymistä ei ole turvallista eikä järkevää.

Turvallisuuteen kuuluu olennaisena osana myös turvasana ja/tai turvaele, joita ilman ei pidä sessioida. Turvasanalla/-eleellä sessio on mahdollista keskeyttää, jos harjoitettava aktiviteetti menee yli omien sietorajojen. Kun turvasanaa käytetään, toiminta keskeytetään välittömästi ja osapuolet selvittävät siihen johtaneet syyt.

Ensin turvallisuus, sitten toiminta. Turvallisuus on aina etusijalla.

Suostumus

BDSM-aktien harjoittaminen edellyttää suostumusta, avointa kommunikaatiota ja luottamusta partnereiden välillä. Suostumuksella varmistetaan molempien osapuolien ymmärrys harjoitettavasta aktiviteetista, koska se erottaa suostumukseen sisälletyn toiminnan pahoinpitelystä tai loukkauksesta.

Alistuvan ja dominoivan osapuolen vastuuseen kuuluu määrittää rajat ja turvallisuusmenetelmät yhdessä. Alistuvalla osapuolella on velvollisuus ja oikeus tarpeen mukaan käyttää turvasanaa/-elettä, ja dominoivan osapuolen velvollisuus on noudattaa niitä. Jos alistuva osapuoli jostain syystä ei ole kykenevä käyttämään turvallisuusmenetelmiä session keskeyttämiseksi, dominoivalla osapuolella on aina kokonaisvastuu, oikeus ja velvollisuus keskeyttää ei-turvallinen toiminta.

Asianmukainen vallankäyttö on dominoivan osapuolen vastuulla, koska ilman sitä toiminta ei ole suostumuksellista ja yhteisymmärryksellistä.

Suostumuksen lisäksi BDSM:ssä edellytetään myös vastuuasioita.

Suostumus ei ole vain edellytys sessioimiselle

Sessiosta ja sen sisällöstä keskusteleminen ei ole vain edellytys toiminnalle, vaan johdattaa myös syvempään ymmärrykseen toisen osapuolen haluista ja odotuksista.

Epäselvä suostumus

Älä luota epäselvään suostumukseen, koska silloin mahdollisuus väärintulkinnoille kasvaa. Pyri aina ymmärtämään ja tulemaan ymmärretyksi, koska ihmiset eivät ole ajatustenlukijoita. Molemminpuolinen itsetietoisuus ja hyvät kommunikointitaidot edistävät yhteisymmärrystä.

Mihinkään mistä ei itse pidä tai on epävarma siitä, ei tarvitse suostua.

Korostetusti, tärkein painoarvo on ilmaistulla ja yhdessä sovitulla suostumuksella harjoitettaessa BDSM-aktiviteetteja, koska niihin liittyy usein eriasteista kipua, fyysisiä pakkokeinoja, käskynalaisuutta ja loukkaantumisriskejä.

Rehellinen ja avoin keskustelu

Jokaisen tarpeet ja mieltymykset ovat aina erilaiset, minkä vuoksi kunnollinen keskustelu hyödyttää kaikkia osapuolia väärintulkintojen välttämiseksi. Keskustele avoimesti ja rehellisesti haluista, rajoista ja suostumuksesta kumppanin kanssa, koska kumppanin omat näkemykset ja periaatteet ovat tärkeitä avaintekijöitä onnistuneisiin ja voimaannuttaviin kokemuksiin. Kysy ja kuuntele aidosti toista osapuolta, ja etsi hänen aidot motivaattorit ja rajat aktiviteetteihin.

Suostumus kulkee molempiin suuntiin, ja sen takia kaikkien osallisien on tärkeää tuoda esille selvästi ja rehellisesti omat odotukset, rajat ja kokemus. Pidä huoli, että keskustelet näistä aina etukäteen kumppanin kanssa, kun harjoittaessasi BDSM:ää.

Rajat

Rajoilla määritetään aktiviteettien kehykset; mitä ehdottomasti ei kokeilla ja mistä voidaan neuvotella. Rajat voivat kuitenkin muuttua kokemuksen myötä, minkä takia rajojen tarkoitus on määrittää vallitsevan tilanteen mieltymyksiä. Rajoista on aina hyvä puhua avoimesti, koska niiden määrittäminen selkeyttää harjoitettavat aktiviteetit osapuolille.

Kovilla rajoilla voidaan sulkea pois aktit, jotka tiedetään sellaisiksi, joita ei haluta kokeilla missään toiminnassa eikä niistä ole mahdollista neuvotella toiminnan aikana. Kovat rajat ovat voimassa kunnes toisin määritetään.

Pehmeillä rajoilla määritellyistä aktiviteeteista on mahdollista neuvotella, ja niitä on tilanteesta riippuen mahdollista kokeilla toiminnan aikana, kun taas kovilla rajoilla määritetyistä aktiviteeteista ei toiminnan aikana ole mahdollista neuvotella. Pehmeät rajat ovat ikään kuin aktiviteetteja, jotka eivät ole automaattisesti sallittuja, mutta niitä voidaan harjoittaa tilanteen mukaan. Koska pehmeillä rajoilla olevat aktiviteetit eivät ole automaattisesti sallittuja, niiden harjoittamisesta pitää aina sopia erikseen.

Sallitut aktiviteetit ovat yhdessä sovittuja suostumuksellisia aktiviteetteja, joiden harjoittamisesta ei tarvitse aina erikseen sopia.

Liikennevalomalli

Liikennevalomalli on BDSM:ssä yleisimmin käytetty turvasanajärjestelmä luontevaan kommunikointiin osapuolten välillä. Liikennevalomallissa jokainen väri ilmaisee tunnetilaa ja kykyä toiminnan jatkamiseen.

Liikennevalomallin värit ovat punainen, keltainen ja vihreä.

Punainen tarkoittaa lopeta

Keltainen tarkoittaa hidasta

Vihreä tarkoittaa kaikki hyvin

  • Punainen tarkoittaa, että toiminta keskeytetään välittömästi. Punaista käytetään silloin, kun toiminta ei tunnu mukavalta tai se menee omien sietorajojen tai omien suostumusten yli.
  • Keltainen tarkoittaa, että toimintaa hidastetaan. Jos harjoitettava aktiviteetti alkaa lähestyä omia sietorajoja ja tuntua epämukavalta, keltaisella voidaan hidastaa ja “löysätä hieman” toimintaa keskeyttämättä.
  • Vihreä tarkoittaa, että kaikki on hyvin, harjoitettava aktiviteetti tuntuu mukavalta ja turvalliselta ja sitä voidaan jatkaa.

BDSM-aktiviteetit

BDSM-aktiviteettien valikoima on hyvin laaja, eikä kaikesta tarvitse pitää. Tyypillisiä esimerkkejä BDSM-aktista ovat esimerkiksi toisen henkilön sitominen, piiskaaminen, kaulapannassa pitäminen tai alistaminen seksiaktiviteetin aikana. Kokemuksen myötä mielenkiinnon kohteet voivat vaihdella, mistä usein syntyy halu perehtyä syvemmälle BDSM:ään.

BDSM:n harjoittaminen kannattaa aloittaa kevyesti helpoilla leikeillä. Ennen välineiden käyttöä mahdollista roolijakoa kannattaa harjoitella muutaman kerran keskittyen vain luomaan dynamiikkaa kumppanin kanssa ilman mitään välineitä, koska tottuminen voi ottaa oman aikansa, vaikka olisit tottunut olemaan ohjaava henkilö seksissä. Dominoiva osapuoli on aina päävastuullinen harjoitettavassa aktiviteetissa siitä huolimatta, että alistuvalla on myös alistuvan vastuu.

Esimerkiksi aistien rajoittaminen silmät peittävällä siteellä ja/tai liikkeen rajoittaminen pehmustetuilla kahleilla ovat matalan kynnyksen aktiviteetteja.

Kuvan pehmustetut kahleet sopivat aloittelijalle.

BDSM-aktiviteeteista löytyy useita artikkeleita internetistä ja esimerkiksi www.kinklovers.com-sivustolla esitellään 50 eri aktiviteettia. Sivusto on englanninkielinen.

Jaa